Whitepaper en video Bodem als Basis

Landbouw van de toekomst: de bodem als basis
Regio Deal Foodvalley leert wat werkt

Een gezonde bodem is de basis van onze natuur, een gezond landbouwsysteem, onze voeding en de gewassen die dieren eten. Niet voor niets speelt een duurzaam bodemgebruik en -beheer een belangrijke rol in beleidstukken waar doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat samenkomen. Binnen de Regio Deal Foodvalley is door agrariërs, kennisinstellingen en overheden geëxperimenteerd aan verbeteren van de bodemkwaliteit. Alle partijen hebben ervaren dat alleen door intensief samen te werken en kennis te delen je daadwerkelijk stappen kunt zetten richting een duurzamer bodem- en watersysteem en dus een toekomstbestendige landbouw en een toekomstbestendig landelijk gebied. De ervaringen zijn nu vastgelegd in een whitepaper. 

 

Proeftuin Regio Deal Foodvalley 

Waterschap Vallei en Veluwe is binnen de Regio Deal Foodvalley projectleider van het werkpakket Bodem- en Waterkwaliteit. Maar het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit kan niet alleen in de watergangen. Dat kan alleen samen met agrariërs, als belangrijke grondeigenaren en beheerders van het landschap. Samen met LTO Noord en kennisinstellingen is de afgelopen drie jaar in de Proeftuin Boer aan het Roer in de regio Foodvalley gewerkt aan een duurzamer bodem- en watersysteem. Met praktische pilots op boerenbedrijven en door het delen van kennis via cursussen en leertafels is gewerkt aan verbetering van de bodemkwaliteit. Bovendien ontstond beter begrip van een gezonde bodem als basis voor een duurzaam bodem- en watersysteem. 

 

Leren door te doen 

In de whitepaper Een gezonde bodem als fundament voor een duurzaam bodem- en watersysteem laten de partijen zien hoe ze in regio Foodvalley het voortouw nemen om samen aan een duurzaam bodem- en watersysteem en daarmee een toekomstbestendige landbouw te werken. Alleen als beleidsmakers, agrariërs en kennisinstellingen samen leren, experimenten en deel uitmaken van lerende netwerken komt een duurzaam bodemen watersysteem dichterbij. 

Adriaan Smeenk, Programmamanager Waterschap Vallei en Veluwe legt in de bijbehorende video uit waarom dit zo belangrijk is. “Beter begrip voor elkaars belangen leidt tot meer aandacht voor wat er wél kan in een gebied. Het zou ontzettend mooi zijn als we de kennis die we in de Regio Deal hebben opgedaan samen met agrariërs in de praktijk op grote schaal toe gaan passen.” 

Art Wolleswinkel, veehouder in Renswoude en deelnemer aan de pilots van de Regio Deal Foodvalley nodigt de landelijke beleidsmakers in dezelfde video uit om in de regio te komen kijken en te leren. “Kom hier, zie wat wij doen, leer met ons mee en pas daar je wetgeving op aan zodat we echt wat kunnen bereiken”. 

 

Bodem en water sturend 

Waar jarenlang de maakbaarheid van het platteland voorop stond, zorgen maatschappelijke vraagstukken en klimaatverandering ervoor dat er vanuit een ander perspectief naar de gezondheid van de bodem wordt gekeken. Voldoende en schoon water zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Dat vraagt om een andere benadering van onze omgang met water. Bodem en water worden sturend bij de ruimtelijke inrichting van ons land. Niet voor niets hebben bodem en water een belangrijke rol in internationaal, landelijk en regionaal beleid, zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG) Regio Foodvalley. Regio Deal Foodvalley laat zien hoe hierin stappen kunnen worden gezet. 

 

Over Regio Deal Foodvalley 

De Regio Deal Foodvalley is een samenwerking tussen Rijk en Regio om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. In het vierjarige programma hebben overheden, kennisinstellingen en ondernemers krachten gebundeld om hun impact te vergroten. Samen werken ze aan Toekomstbestendige landbouw, Gezonde voeding voor iedereen en het versterken van de Kennis en innovatiekracht in de regio. De Regio Deal Foodvalley stimuleert de productie én consumptie van betaalbaar, duurzaam en gezond voedsel in een gezonde en aantrekkelijke omgeving. Daarmee werken we tegelijkertijd aan welzijn en welvaart voor onze inwoners.

www.regiodealfoodvalley.nl 

Meer weten over Bodem en waterkwaliteit? Bekijk onze pilots

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus geannuleerd

De bodemcursus heeft een aantal succesvolle rondes gehad. Er is sprake van geweest dat er een nieuwe ronde zou starten. Helaas is een nieuwe ronde