Uitslag tweede selectieronde voor de proeftuin

Kan je varkens voeren met resten uit bakkerijproducten? De tweede selectieronde van Boer aan het Roer heeft in totaal 12 nieuw geselecteerde innovaties opgeleverd. Voor het thema Circulair Veevoer was dit de eerste ronde. Hieruit zijn innovatie gekomen op het gebied van reststromen en alternatieve eiwitbronnen.

Voor het thema Circulair veevoer werden de eerste zes innovaties geselecteerd voor de proeftuin. De innovaties gaan onder andere over het inzetten van plantaardige bijproducten bij melkgeiten en pluimvee. Anderen over het gebruik van grondstoffen in veevoer die niet (meer) geschikt zijn voor humane consumptie (reststromen). Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of zetmeelbronnen uit bakkerijproducten kunnen worden verwerkt in varkensvoer en of insecten kunnen worden verwerkt in het voerrantsoen van legkippen. Annemarie Rebel van Wageningen UR thematrekker van Circulair Veevoer, is blij met deze eerste selectie van innovaties: “De geselecteerde innovaties richten zich op verschillende diersoorten. Ze zijn gebaseerd op reststromen of op alternatieve eiwitbronnen. Dit geeft een mooie variatie aan innovaties waar diergezondheid, welzijn en emissies bij gemeten zullen worden.”

Bodem- en waterkwaliteit
Binnen dit thema Bodem- en waterkwaliteit zijn inmiddels drie pilots in de regio van start gegaan. In deze selectieronde zijn nog twee aanvullende innovaties geselecteerd. Deze gaan over precisielandbouw door leren van gewasreflectie en een gezamenlijk leertraject van loonwerkers en veehouders die op proefvelden met vernieuwende maisteelten aan de slag gaan.

Emissiereductie
Op thema Emissiereductie zijn vier nieuwe innovaties geselecteerd; drie daarvan hebben betrekking op reductie van fijnstof en/of ammoniak bij pluimvee. Het gaat om het testen van een verhoogde strooiselvloer bij vleeskuikens, het verminderen van de fijnstuitstoot bij het afdraaien van de mest in (leg) stallen en het toepassen van een roostertje tussen de uitloop en de stal bij pluimvee. Als vierde is er een veevoer additief geselecteerd voor vooronderzoek dat bij meerdere diersoorten een gunstig effect zou kunnen hebben op de uitstoot van ammoniak.

Uitvoeren pilots
De komende tijd zal er voor de innovaties matchmaking gaan plaatsvinden met veehouderijbedrijven; er wordt naar de aangemelde veehouderijbedrijven gekeken waar de innovaties geïmplementeerd en getest kunnen gaan worden. Dit betekent dat de komende maanden nieuwe pilots zullen starten. Voor een aantal innovaties moet nog vooronderzoek gedaan worden alvorens ze daadwerkelijk gematcht kunnen worden en van start kunnen. Ook zal voor een aantal innovaties naar aanvullende boerenbedrijven in de regio worden gezocht om deze te kunnen testen. Later dit voorjaar zal meer bekend worden over wanneer een volgende selectieronde zal plaatsvinden.

Proeftuin Boer aan het Roer
In de proeftuin voor de landbouw binnen de Regio Deal Foodvalley worden de komende jaren innovaties getest op het boerenerf. De proeftuin van Boer aan het Roer is onderdeel van de Regio Deal Foodvalley. Hierin worden de komende jaren innovaties getest op boerenbedrijven. Zowel innovaties als boerenbedrijven kunnen hiervoor worden aangemeld. In meerdere selectierondes worden de innovaties beoordeeld op haalbaarheid en toepasbaarheid. Een eerdere selectieronde werd in november 2020 georganiseerd.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus geannuleerd

De bodemcursus heeft een aantal succesvolle rondes gehad. Er is sprake van geweest dat er een nieuwe ronde zou starten. Helaas is een nieuwe ronde