Resultatenmiddag mest- en maïspilots van Boer aan het Roer

Beter vocht en organische stof vasthouden in de bodem? Of met kringloopeigen bacteriën de koeienmest optimaliseren? De afgelopen drie jaar zijn er verschillende praktijkproeven uitgevoerd op het gebied van mestefficiëntie en duurzame maïsteelt in de Gelderse Vallei. Op 12 maart 2024 worden de resultaten uit deze proeven gedeeld. Wees welkom om te horen of ook jij iets met de resultaten kunt op je eigen bedrijf!

Maïsproeven
Er zijn twee proeven met maisteelt uitgevoerd. De eerste proef ging over vanggewas onder maïs. Een geslaagd vanggewas helpt onder andere om stikstofuitspoeling tegen te gaan en het verbetert de bodemstructuur. Er is onderzocht wat het beste vanggewas is, in combinatie met bodembewerking, bemesting en mengteelten.

Bij de tweede proef werd onderzocht wat de meerwaarde van een andere bemestingsregime in de maïsteelt oplevert. Hiervoor zijn proefvelden aangelegd waarbij verschillende bemesting strategieën zijn onderzocht. Deze middag worden de belangrijkste resultaten van deze mestproef besproken.

Mestverbetering 
Kun je met kringloopeigen bacteriën de koeienmest optimaliseren? In de pilot Mestverbetering werden toevoegmiddelen in mest getest. Het doel is dat de middelen leiden tot verbetering van fosfaat- en stikstofbenutting in de kringloop op bedrijfsniveau. De producten Valorem (bacteriemengsel) en Actimin (steenmeel) zijn in totaal drie jaar op vier melkveehouderijen getest. Ook deze resultaten worden gedeeld.

Demonstratie Biofrees met klepelbak, vernietigen groenbemester 
Wil je beter vocht en organische stof vasthouden in de bodem? Door het gebruik van een Biofrees met klepelbak wordt de groenbemester verkleint, waardoor die beter beschikbaar is voor het bodemleven. Daarnaast is er minder of geen GBM nodig om de groenbemester te vernietigen. Ook worden de onkruiden meegepakt en sterven af. Barrie demonstreert op deze middag hoe de Biofrees dit doet.  
 
Programma 12 maart 2024 
12:15 Gezamenlijke lunch 
13:00 Welkomstwoord door B. van Geresteijn,  LTO Noord en Waterschap Vallei en Veluwe 
13:15 Demo Biofrees met klepel; vernietiging groenbemesters door B. van Geresteijn 
14:00  Presentatie resultaten proefvelden mais door DLV 
14:45 Vragen en discussie    
15:00  Presentatie resultaten mestverbetering door BoerenVerstand en Groeikracht
16:00 Afsluiting en drankje 

Datum: 12 maart 2024
Tijdstip: 12:15 – 16:00 (incl. lunch)
Locatie: Van Geresteijn Loonbedrijf BV, Vinkekampweg 6 in Kootwijkerbroek

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen