Samenwerken aan gezond en duurzaam voedsel voor de toekomst

GEZOND EN DUURZAAM

Gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Dit vraagt om kennis, innovatie, samenwerking én actie bij verschillende projecten op het gebied van landbouw, voeding en kennis. De negen partners van de Regio Deal Foodvalley werken gezamenlijk aan deze ambitie.

Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. De Regio Foodvalley onderscheidt zich door met verschillende partijen samen te werken aan (maatschappelijke) vraagstukken rond landbouw, voeding en gezondheid. De Regio Deal Foodvalley kent daarom drie sporen:

  • Versnelling van de ontwikkeling naar toekomstbestendige landbouw (Boer aan het Roer)
  • Gezonde voeding: van prille start tot oude dag
  • Versterking van het kennis- en innovatiecluster
 

Regio Foodvalley heeft de kennis in huis om baanbrekende innovaties op het gebied van circulaire landbouw, voedsel en gezondheid voor elkaar te krijgen. Daarmee levert dit gebied een belangrijke bijdrage aan gezond voedsel voor de toekomst.

Bekijk de volledige infographic over de Regio Deal

De Regio Deal Foodvalley staat niet op zich. De samenwerkingspartners van de Regio Deal koppelen hun aanpak zoveel mogelijk aan bestaande programma’s gericht op urgente maatschappelijke opgaven zoals de aanpak van stikstof en fijnstof, kringlooplandbouw en overgewicht.

De Regio Deal Foodvalley komt ten goede aan inwoners, (mkb-)bedrijven, agrariërs en maatschappelijke organisaties in de regio. Voor de regio leidt dit tot het streven dat betaalbaar en gezond voedsel wordt geproduceerd voor en geconsumeerd door inwoners van de regio. Zo werken we aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Harmen Hardeman (bestuurder LTO Noord afdeling Gelderse Vallei) legt uit hoe het thema Toekomstbestendige Landbouw plaats heeft in de Regio Deal.


Boer aan het Roer
Binnen Boer aan het Roer wordt gewerkt aan toekomstbestendige landbouw in de regio. Met een versnelling van de ontwikkeling wordt bedoeld dat we een impuls willen geven aan verdere verduurzaming van de veehouderij in de Vallei. Deelnemers in dit spoor zijn agrariërs en de toeleverende bedrijven (innovatoren).

Op deze website vindt u informatie over deelname aan de proeftuin Boer aan het Roer. Vijf thema’s staan centraal in de proeftuin;

Emissiereductie
Bodem- en Waterkwaliteit
Circulair Veevoer
Sensoring en Monitoring
Nieuwe Verdienmodellen

Meer weten of mee doen?

Wilt u deelnemen aan de proeftuin met uw veehouderijbedrijf of innovatie, deelnemen aan cursussen of heeft u een vraag? Neem contact met ons op! Ook kunt u ons volgen via Twitter en Facebook en u kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Asset 7 WIJ ZIJN OP ZOEK

We zijn op zoek naar agrariërs die op hun eigen bedrijf met één of meerdere van deze thema’s concreet aan de slag willen. Daarnaast roepen we het bedrijfsleven én innovatieve boeren op om hun innovaties en vernieuwende ideeën op bovengenoemde thema’s bij ons aan te melden.

Het geheel aan pilots (innovaties die aan boerderijen gekoppeld worden, geïmplementeerd en getest) noemen we de Proeftuin.

Aanmelden van boerderij of innovatie