Proeftuin

Proeftuin

In de proeftuin worden innovaties getest die vallen onder de vijf centrale thema’s van Boer aan het Roer:

 

Doel

Het doel van de proeftuin is om te onderzoeken welke effecten de geteste innovaties, maatregelen en concepten hebben op de productieresultaten, diergezondheid, dierwelzijn en emissies, waarbij deze, voor zo ver mogelijk, met sensor technologieën worden gemeten. Tevens worden de haalbaarheid en de kosten bepaald. Er wordt dus niet alleen gemeten wat de directe effecten van de innovaties zijn (b.v. bij emissiereductie het effect op de luchtkwaliteit), maar ook wat de effecten zijn op genoemde andere effecten (dit wordt integrale aanpak genoemd).

Innovaties worden aangemeld door bedrijven, ondernemers en veehouders. De focus ligt in de Proeftuin op de diersectoren pluimvee, vleeskalveren en geiten. Daarnaast zullen ook testen met melkvee en varkens worden uitgevoerd. Afhankelijk van het thema kunnen diersectoren meer of minder accent hebben. 

De onder de thema’s aangemelde innovaties worden definitief geselecteerd door een Interdisciplinair Team. Het Interdisciplinair Team (IT) bestaat uit experts onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De innovaties, die door het IT definitief zijn geselecteerd, worden vervolgens getest in de Proeftuin.

 1. Pilotbedrijven: praktijkbedrijven die, na uitvoering van eventueel (voor)onderzoek in een lab en/of in een proefstal/-bedrijf, willen bijdragen aan het testen van de geselecteerd innovaties en open staan voor continue monitoring (van bijv. productiekenmerken, emissies en diergezondheid en –welzijn). In de meeste gevallen zullen de geselecteerde innovaties direct getest worden op pilotbedrijven. Soms zal het nodig zijn om vooronderzoek te doen in een lab of in een proefstal/proefbedrijven, bijvoorbeeld bij het uittesten van geheel nieuwe concepten.
 2. Lab: onderzoeksomgeving bij een kennisinstelling of partner uit het bedrijfsleven, voor het uitvoeren van kleinschalig onderzoek: bijv. voor onderbouwen van werkingsprincipe of vaststellen van veiligheid.
 3. Proefstal of proefbedrijf: afdeling, stal of bedrijf bij een kennisinstelling of partner uit het bedrijfsleven, voor het uitvoeren van onderzoek op semi-praktijk schaal: onderzoek op haalbaarheid/praktische toepasbaarheid.
 4. Referentiebedrijven: praktijkbedrijven die niet meedoen aan een pilot van geselecteerde innovaties in het programma, maar ingezet worden als controlegroep. Zij staan eveneens open voor continue monitoring.
 5. Demo-bedrijven: pilot- of proefbedrijven, die dienen als demonstratie locatie en open staan voor publiek ter illustratie van de ontwikkelde concepten, bijv. zichtstallen. De veehouderij is een dynamische sector waarin bedrijfsmanagement continue verandert. Daarom is het noodzakelijk om ook bedrijven te volgen waar niet bewust innovaties worden geïntroduceerd.

De proeftuin is het geheel van 1 t/m 5.

In de meeste gevallen zullen de geselecteerde innovaties direct getest worden op pilotbedrijven. Soms zal het nodig zijn om vooronderzoek te doen in een lab of in een proefstal/proefbedrijven, bijvoorbeeld bij het uittesten van geheel nieuwe concepten.


Gezocht

Voor de Proeftuin zijn wij op zoek naar;

 • Veehouders, die mee willen doen als pilotbedrijf of als referentiebedrijf
 • Ondernemers en veehouders, die nieuwe concepten in samenhang met verdienmodellen willen uittesten en/of verder ontwikkelen
 • Innovatoren (bedrijven, ondernemers, veehouders) op een of meer van de thema’s: emissiereducerende maatregelen, circulair veevoer en bodem- en waterkwaliteit
 • Technologie bedrijven, zoals producenten van sensoren voor diergezondheid, locatie, emissies; producenten van imaging systemen voor diergedrag, leveranciers van dashboards
 • Proefbedrijven en -stallen

Hierbij wordt gevraagd om een bijdrage te leveren, zodat de effecten op productieresultaten, dierenwelzijn, diergezondheid en emissies vastgesteld kunnen worden. Er wordt een overeenkomst gesloten over de opzet van het onderzoek, meting en gebruik van gegevens en rapportage van de resultaten.


Wat levert het op?

 1. De resultaten worden aan u teruggekoppeld zodat u inzicht verkrijgt in de effecten van de geteste innovatie op uw bedrijfsresultaten
 2. U ontvangt technische adviezen gedurende de uitvoering van de pilot, door medewerkers van de betreffende innovator of een medewerker van één van de uitvoerende organisaties: UU, WUR, PEC of LTO.
 3. Ingezette sensoren in de stal blijven na afloop van de pilot achter op het bedrijf voor verder gebruik

Deelnemende veehouders ontvangen een tegemoetkoming in de kosten (koffie, bedrijfskleding enz. ) van maximaal € 1.000,= excl. BTW per jaar. Bij deelname aan de proeftuin en tijdens bijeenkomsten kunnen foto’s en video-opnamen van personen en/of bedrijven worden gemaakt en kunnen deelnemers gevraagd worden mee te werken aan promotiedoeleinden.