Pilot Mestverbetering

[VIDEO] Met kringloopeigen bacteriën koeienmest optimaliseren? In de pilot Mestverbetering worden toevoegmiddelen in mest getest. Het doel is dat de middelen tot verbetering van fosfaat- en stikstofbenutting in de kringloop op bedrijfsniveau leiden. Bent u melkveehouder en wilt u nog meedoen, meld u dan aan.

Binnen deze pilot gaan we aan de slag met verbetering van mest door het toevoegen van verschillende middelen zoals bacteriën en steenmeel aan de mest. In totaal gaan we aan de slag op vier melkveebedrijven met ieder twee mestkelders waar deze middelen kunnen worden getest. De pilot is geïnitieerd door het waterschap en LTO Noord. De projectleiding is in handen van Boerenverstand (Daan Heurkens), de analyses worden gedaan door GroeiKracht. Bekijk de video hieronder.

Proefopzet

In totaal doen vier melkveebedrijven mee aan de pilot: twee krijgen het bacteriemengsel Valorem toegediend, de twee anderen gaan aan de slag met steenmeel. Met beide middelen worden ook pottenproeven gedaan in het lab.

Bacteriemengsel

De dieren op de deelnemende bedrijven die boven de mestkelders lopen krijgen hetzelfde rantsoen , zodat bij toepassing van de middelen een goede vergelijking kan worden gemaakt met een controlegroep. De middelen worden aan het einde van het zomerseizoen toegevoegd als de mest wordt uitgereden. Het bacteriemengsel is begin oktober 2021 toegevoegd op twee bedrijven. In maart is de mest hiervan op de bedrijven uitgereden in stroken, zodat het verschil tussen stroken met de behandelde mest en onbehandelde mest goed kan worden geanalyseerd. Er worden bodemanalyses gemaakt van de percelen waar de mest wordt toegepast om de effecten te testen. Van drie snedes dit voorjaar worden de opbrengsten bepaald. 

Wim Jaspers van BeterRuwvoer is de leverancier van het mengsel Valorem waar de proef mee wordt gedaan. “Mest is de output van een herkauwer. Maar het is ook de start van bodemvoeding voor het gewas. Aan het begin en aan het einde van de cyclus vinden we die mest dus terug. Daarom zijn wij gaan kijken hoe we die mest optimaal kunnen krijgen. Het bacterieklimaat staat daarin voor ons centraal. Die willen we in de mest beïnvloeden. Goede mest stinkt niet, zeggen wij.” 

Voordelen die het bacteriemengsel zou kunnen opleveren zijn: een hogere opbrengst in gras en mais, meer eiwit, ammoniumstikstof en organische stof in de mest, drogere mest en een betere C/N verhouding. Het zou ook moeten leiden tot minder gebruik van kunstmest.

Steenmeel

Het andere middel wat getest wordt, is steenmeel van Actimin. In februari is dit middel op twee bedrijven toegevoegd in de mestput en na mixen over twee percelen uitgereden. Ook hier worden de verschillen in beeld gebracht door het nemen van mestmonsters en doen van veldproeven.

Biogeoloog Gino Smeulders is betrokken bij deze proef. “Steenmeel is in feite gewoon heel fijn gemalen vulkanisch gesteente. Vroeger waren bodems rijker aan mineralen. Mineralen zijn echter vrij kwetsbaar, dus door erosie en bodemgebruik is er verlies opgetreden. Ook de bodemstructuur verandert altijd door verwering en weersinvloeden. Steenmeel is heel rijk aan mineralen en kan daarom als natuurlijke bodemverbeteraar worden toegepast. Raaigras bijvoorbeeld, kan voedingsstoffen uit steenmeel goed opnemen.”

Voordelen die steenmeel zou kunnen opleveren zijn: meer sporenelementen en mineralen in de bodem, beter pH-beheersing en betere benutting van N en P (en dus minder emissies), hoger organisch stofgehalte, meer bodemleven en betere voederwaarde.   

De pilot is onderdeel van de proeftuin Boer aan het Roer en wordt uitgevoerd door het Waterschap Vallei en Veluwe in samenwerking met LTO Noord.

 

Lees ook

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten