Pilot GRIP

Binnen het thema Bodem- en Waterkwaliteit is onlangs de GRIP pilot van start gegaan. GRIP staat voor Gezamenlijk Realiseren Impact Precisielandbouw. 12 melkveehouders in de Foodvalley regio doen mee aan de driejarige pilot. Ze gaan werken met een app die helpt om precisielandbouw toe te passen op percelen. Bekijk de video over de pilot hieronder.

Binnen de pilot is het de bedoeling van iedere deelnemer een perceel nauwgezet te volgen. ‘Daarbij gaan we proberen om te toetsen hoe informatie uit het veld, bijvoorbeeld de groei van het gewas op een bepaalde plek, zich verhoudt tot de satellietdata’, vertelt projectleider Kirsten Snels.

Perceelkaarten beschikbaar
Centraal in de pilot staat FieldScout, een app die voor iedereen gratis beschikbaar is. FieldScout maakt gebruik van satellietdata en stelt die gegevens beschikbaar in de vorm van verschillende perceelkaarten. Het gaat onder meer om een biomassakaart, stikstofkaart, bodemzonekaart en prestatiekaart. Die laatste toont bijvoorbeeld de betere en mindere plekken qua opbrengst van het perceel.

Teelt optimaliseren
Deelnemer Niels Wassenaar verwacht dat de app hem ondersteunt bij teeltoptimalisatie op delen van percelen die vaak achterblijven qua opbrengst. ‘Zowel bij gras als bij mais zie je dat er plekken zijn waar minder groeit. Door slim gebruik te maken van FieldScout-data, in combinatie met wat we als boer zelf constateert en weet, kan je wellicht beter telen. ‘Is het bijvoorbeeld zinvol om een plek waar nu minder groeit extra te bemesten of moeten we juist accepteren dat er minder opbrengst is en daarom die plek minder bemesten? Op dit soort vragen hoop ik tijdens de pilot antwoord te krijgen.’

Ervaringen uitwisselen
Qua kennis en ervaring op het gebied van precisielandbouw zijn er binnen de groep pilotdeelnemers grote verschillen, heeft projectleider Kirsten Snels gemerkt. ‘De een werkt al met toepassingen van precisielandbouw, terwijl we ook iemand hebben die nog een smartphone moet aanschaffen. Juist die verschillen bieden mogelijkheden om met elkaar in gesprek te raken. En dat is wat we willen in deze pilot. Juist door het uitwisselen van ervaringen en kennis, kunnen we als groep verder komen.’

GRIP is ontwikkeld in samenwerking tussen LTO Noord, waterschap Vallei en Veluwe en BioScope, een dochter van LTO Bedrijven en aangemeld als innovatie voor de proeftuin van Boer aan het Roer.

Lees ook

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen