Halfjaarrapportage Regio Deal Foodvalley toont kracht van innovatief netwerk

Het gezamenlijke programma van Rijk en Regio Foodvalley om de voedseltransitie te versnellen loopt goed. Alle projecten op het gebied van landbouwtransitie, gezonde voeding en kennis & innovatie vorderen gestaag. De achterstanden die waren ontstaan door COVID-19 zijn grotendeels ingelopen. Dat fysieke bijeenkomsten weer mogelijk waren heeft de samenwerking tussen partners versterkt. Het programma kampt nog met enkele budgettaire uitdagingen. Ook daarvoor wordt gezamenlijk aan oplossingen gewerkt.

Innovatieve proeftuin
De innovatieve pilots op het boerenerf zijn in volle gang. Hiermee testen we emissie reducerende maatregelen, nieuwe concepten voor circulair veevoer en maatregelen voor bodemverbetering. We testen integraal, onder andere op dierwelzijn en emissies. Daarbij hebben we sterke focus op kennisdelen en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen met agrariërs. Door de vogelgriep zijn helaas de proeven op pluimveebedrijven vertraagd. Het animo voor bodemcursussen, leertafels en de masterclasses is groot.

Luchtkwaliteit gemeten
In de regio wordt sinds eind 2021 op 60 locaties de concentratie van ammoniak gemeten. Inmiddels is ook de plaatsing van sensoren voor fijnstof en stikstofdioxide bijna afgerond. Daarnaast zal op een aantal van deze locaties geavanceerde meetapparatuur komen te staan als referentie-apparatuur. Hier worden ook verschillende ammoniaksensoren getest. Ook in de stal wordt gemeten aan stikstof en fijnstof om de effecten van de innovaties en maatregelen te meten, zodat uiteindelijk een compleet beeld ontstaat.

Voeding en gezondheid
Van prille start tot oude dag zijn er projecten om een gezondere voeding en eetomgeving te realiseren. De achterstand door Covid-19 is grotendeels ingelopen en de projecten vorderen gestaag. Inmiddels zijn de eerste resultaten met relevante stakeholders gedeeld en er zijn in de afgelopen periode diverse live bijeenkomsten georganiseerd. In de projecten wordt er volop samengewerkt met wijken, zorginstellingen en gezondheidsorganisaties. Inwoners en organisaties doen mee aan co-creatie sessies, focusgroepen en interventies.

Kennis en innovatie
Ter stimulering van innovaties op de thema’s ‘personalised nutrition’ en ‘upcycling’ zijn er communities gevormd en uitgebreid. Hierin werken diverse partijen zoals bedrijven en instellingen samen en bundelen krachten. De fondsen voor gedeelde onderzoeksapparatuur en proeffaciliteiten zijn extra onder de aandacht gebracht bij bedrijven. Dit heeft geleid tot drie nieuwe aanvragen voor gedeelde onderzoeksapparatuur en meerdere voorstellen voor gedeelde proeffaciliteiten. Het fonds gedeelde proeffaciliteiten dreigt niet volledig benut te worden. Met de fondsbeheerder zoeken we naar oplossingen hiervoor.

World Food Experience
De World Food Experience in Ede wordt een thema-attractie over voedsel die bezoekers meeneemt op een persoonlijk voedselavontuur. Het eerste half jaar van 2022 heeft vooral in het teken gestaan van doorontwikkeling, verfijning en ontmoeting van het ontwerp en de merkidentiteit. Ontmoeting heeft er plaatsgevonden op het World Food Paviljoen op de Floriade. Bouwkostenstijgingen en het bestemmingsplan zorgen momenteel voor extra uitdagingen. De kwaliteit zal hierbij gehandhaafd worden.

Food Academy Nijkerk
Het afschalen van de Covid-19 maatregelen zorgde ervoor dat we weer échte verbinding met studenten, leden, partners en (lokale) bestuurders konden maken. Inmiddels is de derde FAN klas gestart. En door relevante onderwerpen in de foodsector aan te kaarten, de juiste partijen bij elkaar te brengen en vervolgens samenwerking te stimuleren, maakten wij de meerwaarde van ons initiatief zichtbaar. Dit zetten we graag door in de aankomende periode om onze beoogde mijlpalen te bereiken.

Sterk netwerk
Om het netwerk te versterken zijn, waar mogelijk, bijeenkomsten fysiek gehouden. Zo heeft het Rijk-Regioverleg plaatsgevonden bij de WUR met een gezond ontbijt en inspirerende rondleiding langs projecten. Tijdens de Regio Foodvalley Days hebben 175 deelnemers 22 projectlocaties bezocht. De partners van de Regio Deal hebben hun innovatieve ambities vastgelegd in het gezamenlijke verhaal De Sprong vooruit. Ook is de Projectenkaart Regio Foodvalley gelanceerd die partners in staat stelt nog meer met elkaar te verbinden.

Gezond financieel beheer
De partners en projectleiders staan samen aan de lat voor het financiële beheer. Zo wordt nu de uitvoering passend gemaakt op het beschikbare subsidiebudget. En de door Covid-19 opgelopen vertraging in uitgaven worden ingelopen. Onder andere de aanschaf van sensoren voor het meetnet die was vertraagd door het wereldwijde tekort aan chips. De sensoren zijn nu geleverd waarmee de achterstand ingelopen kan worden. Voor het thema 2 Voeding en gezondheid worden de grotere uitgaven in latere fasen van het onderzoek verwacht.

De volledige kwalitatieve halfjaarrapporgage leest u hier. 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus geannuleerd

De bodemcursus heeft een aantal succesvolle rondes gehad. Er is sprake van geweest dat er een nieuwe ronde zou starten. Helaas is een nieuwe ronde