Bedrijvenmeetnetwerk Luchtkwaliteit

Leer hoe je met bedrijfsmanagement de klimaatimpact van je bedrijf kan verbeteren!

Het Bedrijvenmeetnetwerk draait om het meten van  luchtkwaliteit en emissies in de stal én leren verbeteren van hun eigen bedrijfsmanagement. Dit meetnetwerk is onderdeel van het Meetnetwerk Luchtkwaliteit Foodvalley. Kijk ook op https://metenluchtkwaliteitfoodvalley.nl/over/bedrijvenmeetnetwerk/ voor meer informatie.

Welke bedrijven doen mee?
In totaal is er ruimte voor acht leghennenhouders, acht vleesvarkenshouders en acht blankvlees kalverhouders afkomstig uit de Gelderse Vallei. Samen vormen deze veehouders het ‘Bedrijvennetwerk’ binnen het Meetnetwerk Luchtkwaliteit Foodvalley. 

Wat is het doel van deze pilot?
We willen leren of het huidige stelsel van vergunning verlenen (met standaard emissiefactoren en verspreidingsmodellen) kan worden vervangen door een stelsel waarbij emissies echt worden gemeten door sensoren op bedrijven. Een voordeel daarvan is dat veehouders inzicht krijgen in hun werkelijke emissie en daarop kunnen sturen door voer- en managementmaatregelen. Daarnaast krijgen veehouders inzicht in de luchtkwaliteit in de stal. Door daarop te sturen verbeteren de omstandigheden voor de dieren en de werkenden in de stallen.

Wat is de aanpak van de pilot?
Op de bedrijven wordt één stal of afdeling uitgekozen. Daarin wordt twee jaar lang de luchtkwaliteit in de stal en de emissies naar buiten gemeten met sensoren. In het eerste ‘basisjaar’ monitoren we de emissies bij het normale bedrijfsmanagement. In het tweede ‘interventiejaar’ mogen veehouders keuzes maken uit een menukaart van voer- en managementmaatregelen om de luchtkwaliteit in de stal en de emissies uit de stal zo veel mogelijk te verbeteren. Veehouders houden een logboek bij over bijzondere gebeurtenissen en kunnen de resultaten van de sensoren realtime volgen op smartphone, tablet of computer. Gedurende de hele twee jaar werken veehouders, bedrijfscoaches en onderzoekers nauw samen.

Welke organisaties doen mee aan de pilot?
Dit zijn Wageningen Livestock Research, het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) te Barneveld en LTO Noord.

Zijn er kosten of vergoedingen gemoeid met deelname?
Omdat we willen leren of luchtkwaliteit en emissies kunnen worden verbeterd door voer- en managementmaatregelen zijn er geen bouwwerken of technieken in het spel. Er worden alleen sensoren aangebracht op de plek waar de ventilatielucht de stal verlaat. Deelname aan het bedrijvennetwerk zal voornamelijk tijd kosten voor het bijhouden van het logboek en overleg met de bedrijfscoach. Daarvoor stellen we een onkostenvergoeding beschikbaar.

Kan deelname aan deze pilot nadelig uitpakken voor mijn bedrijf of vergunning?
Nee. In het project worden alle resultaten op zo’n manier verwerkt en gepresenteerd dat ze nooit terug te voeren zijn naar individuele bedrijven.

Met wie kan ik contact opnemen voor verdere informatie of deelname?

Bel naar 088 888 6633 of mail naar info@boeraanhetroer.nl 

Lijst criteria gezochte bedrijven

Leghennen (8 bedrijven)

Rav-code

Rooster/strooiselverhouding

Mestbandbeluchting

Afdraaifrequentie

Emissiefactoren

E 2.11.1

≥50% leefruimte is rooster

Geen

Minimaal één keer per wk

90 g NH3/dpl/jr
65 g PM10/dpl/jr

E 2.11.2.1

45-55% leefruimte is rooster

0,2 m3/uur/dier

Minimaal twee keer per wk

55 g NH3/dpl/jr
65 g PM10/dpl/jr

E 2.11.2.2

45-55% leefruimte is rooster

0,5 m3/uur/dier

Minimaal twee keer per wk

42 g NH3/dpl/jr
65 g PM10/dpl/jr

E 2.11.3

30-35% leefruimte is rooster

0,7 m3/uur/dier

Minimaal één keer per wk

25 g NH3/dpl/jr
65 g PM10/dpl/jr

E 2.11.4

55-60% leefruimte is rooster

0,7 m3/uur/dier

Minimaal één keer per wk

37 g NH3/dpl/jr
65 g PM10/dpl/jr

 • Alleen de typen volièrehuisvesting met mestbandbeluchting (E 2.11.2.1, E 2.11.2.2, E 2.11.3, E 2.11.4) zijn toegestaan zodat er een redelijk homogene groep bedrijven ontstaat.
 • Geen nageschakelde droogtunnel. Deze stallen hebben een complexe ventilatie + afmestpatroon waarbij de droogtunnel dwingend/sturend is.
 • Nageschakelde emissiereducerende technieken zijn toegestaan: luchtwasser, biobed, waterwasser, droogfilterwand, enz.
 • Bij voorkeur lengteventilatie, eventueel dakkokers. Geen combinatie van lengteventilatie en dakkokers.
 • De klimaatcomputer moet in staat zijn het ventilatiedebiet te loggen.
 • Een relatief kleine stal (< 10.000 dieren per ruimte) is wenselijk, maar geen hard criterium.
 • Geen overdekte of vrije uitloop. Deze stallen zijn niet goed bemeetbaar.
 
 

Vleesvarkens (8 bedrijven)

Een afdeling binnen een stal met conventionele inrichting, d.w.z. een combinatie van dichte vloer en roostervloer, zonder emissiereducerende principes (koeldeksysteem, spoelgotensysteem, v-vormige mestband onder de roosters, enzovoort). De stal moet mechanisch worden geventileerd. De klimaatcomputer moet in staat zijn om (eventueel na aanpassingen) het ventilatiedebiet te loggen. Stallen met uitloop zijn moeilijk te meten en daarom niet geschikt voor het bedrijvennetwerk. Aanwezigheid van een nageschakelde emissiereducerende techniek (bijv. luchtwasser of biobed) is geen probleem. Zowel stallen met brijvoedering als droogvoedering zijn welkom.

 Een conventioneel huisvestingssysteem, bestaande uit dichte (bolle) vloer en roostervloer, eventueel met apart mest- en waterkanaal (≈Rav D 3.100; 3,0 kg NH3/dpl/jr en 153 g PM10/dpl/jr).

 • Geen emissiereducerende principes in vloer/kelder/hok, zoals: Koeldeksysteem, Spoelgotensysteem, metalen driekantroosters, schuine putwanden, gescheiden afvoer van mest en urine via v-vormige mestband, enzovoort.
 • Geen emissiereducerende technieken in de stal, zoals ionisatielampen, of varkenshouder moet bereid zijn deze uit te zetten tijdens deelname aan het bedrijvennetwerk.
 • Mechanische ventilatie.
 • De klimaatcomputer moet in staat zijn het ventilatiedebiet te loggen.
 • Nageschakelde technieken, zoals luchtwassers of biobed/biofilter, zijn toegestaan.
 • Geen uitloop. Deze stallen zijn niet goed bemeetbaar.
 
 

Vleeskalveren (8 bedrijven)

Blankvleeskalveren

Een stal of afdeling binnen een stal met conventionele inrichting, d.w.z. een roostervloer boven een mestkelder (dus geen Groene-vlagvloer of ‘Van Beek systeem’). De stal moet mechanisch worden geventileerd. De klimaatcomputer moet in staat zijn om (eventueel na aanpassingen) het ventilatiedebiet te loggen. Stallen met uitloop zijn moeilijk te meten en daarom niet geschikt voor het bedrijvennetwerk. Aanwezigheid van een nageschakelde emissiereducerende techniek (bijv. luchtwasser) is geen probleem.

 •  Blankvleeskalveren. Geen rosékalveren omdat deze in een opfok- en afmeststal worden gehouden, waardoor effectief twee stallen per bedrijf zouden moeten worden bemeten. Tevens is de blankvlees productie groter dan de rosévlees productie.
 • Een conventioneel huisvestingssysteem, bestaande uit roostervloer met mestkelder (≈ Rav A 4.100; 3,5 kg NH3/dpl/jr en 33 g PM10/dpl/jr).
 • De klimaatcomputer moet in staat zijn het ventilatiedebiet te loggen.
 • Nageschakelde technieken, zoals luchtwassers, zijn toegestaan.
 • Geen uitloop of beweiding. Deze stallen zijn niet goed bemeetbaar.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Eindrapport pilot Mestverbetering

De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof. Binnen de Proeftuin zijn met de pilot Mestverbetering onderzoeksvragen