Emissiereducerende maatregelen

Maak kennis met de pilots

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit leidt in toenemende mate tot maatschappelijke discussie. De Regio Foodvalley is een veedicht gebied, waar door emissies de bijdrage van de veehouderij aan omgevingsconcentraties ammoniak, fijnstof en geur relatief groot is. Deze emissies hebben een effect op de leefomgeving en de potentiële gevolgen voor de gezondheid van omwonenden wordt volop onderzocht. Emissiereductie is daarom van groot maatschappelijk belang. Als emissiereductie samengaat met een verbeterd stalklimaat dan leidt dit naar verwachting ook tot verbetering van productieresultaten, diergezondheid en dierwelzijn.  

Doel

Het doel is om gericht emissies te reduceren. Er wordt ingezet op het stimuleren van de ontwikkeling van reducerende maatregelen, die vervolgens in de Proeftuin kunnen worden getest en geëvalueerd om daarna breder in de praktijk te kunnen worden geïmplementeerd. Relevante emissies voor de proeftuin zijn: geur, ammoniak en fijnstof (en in sommige gevallen methaan). Onder emissiereducerende maatregelen wordt verstaan:

1) Technieken:

 • bij de bron: bijv. mestscheiding of roostertype. Hierbij kan ook sprake zijn van verbeterde of nieuwe staltypen
 • interne luchtbehandeling: bijv. ionisatie of filtering met recirculatie
 • end of pipe: bijv. nieuwere types droogfiltering of warmtewisselaars, zonder de nadelen van een aantal huidige oplossingen zoals de luchtwassers.

2) Managementmaatregelen:

bijv. andere voersamenstelling of ander strooisel

Technieken en maatregelen die bij de bron aangrijpen (verbetering van het binnenklimaat) hebben de voorkeur, zowel voor bestaande stallen als bij nieuwbouw. De daadwerkelijke invoering van de technieken en maatregelen die in de pilots getest worden is geborgd doordat ze ‘haalbaar en betaalbaar’ moeten zijn voor de veehouder. Innovaties mogen geen onbedoelde negatieve effecten (trade offs) hebben op productieresultaten, diergezondheid, dierwelzijn of andere emissies of milieuaspecten.

#Hoedan

De focus in de Regio Deal ligt, gezien de samenstelling van de veestapel binnen de regio Foodvalley en de specifieke aandachtspunten op:

 • Pluimveehouderij: fijnstof
 • Kalverhouderij: geur en ammoniak
 • Geitenhouderij: ammoniak en mogelijke specifieke ziekteverwekkers die verantwoordelijk zijn voor een verhoogd risico op longontsteking.

Daarnaast worden ook de varkens- en melkveehouderij meegenomen.

Doe mee!

Voor het uitvoeren van pilots in de Proeftuin zijn wij voor het thema “emissiereducerende maatregelen” op zoek naar: 

 • Veehouders voor het Bedrijvennetwerk Monitoring Managementmaatregelen
 • Innovatoren met een idee of innovatie die naar verwachting kan leiden tot reductie van (één van de) emissies. 
 • Veehouders die met hun bedrijf mee willen doen in de proeftuin. Meedoen betekent dat emissiereducerende maatregelen kunnen worden geïntroduceerd en geëvalueerd op het bedrijf. Verdere details over de uitvoering van de pilots en wat u hiervoor terugkrijgt vindt u in de beschrijving van de Proeftuin.

Wat krijgt u terug?

 • Verdere details over de uitvoering van de pilots en wat u hiervoor terugkrijgt vindt u in de beschrijving van de Proeftuin.

  Bent u geïnteresseerd in deelname, lees dan de informatie over het aanmeldingsproces