Doe mee aan de pilots van Bodem- en waterkwaliteit!

Door data meer weten over je eigen land? Of meedoen aan de pilot over mestverbetering?

Tijdens een digitale sessie eind maart zijn voor het eerst alle pilots binnen het thema Bodem- en waterkwaliteit gedeeld met boeren en betrokken partners en innovators. De pilots Slim doorzaaien Kruidenrijk Grasland en Beter Bodembeheer met Bokashi zijn al gestart en werden toegelicht door enthousiaste deelnemers. Voor de pilots die gaan over Mestverbetering, Vanggewas na Mais en Precisielandbouw worden nog deelnemende veehouders in de regio gezocht. Geïnteresseerd? Mail naar info@boeraanhetroer.nl

Kijk de themabijeenkomst hieronder terug.

Boer aan het Roer loopt in principe drie jaar, maar Richard van Hoorn van waterschap Vallei en Veluwe gaf bij de introductie direct aan: “Wij willen ook na die drie jaar blijven samenwerken met boeren aan een gezonde bodem en goede waterkwaliteit.”

Deelnemers gezocht: Mestverbetering, Precisielandbouw en Vanggewas bij mais
Van Hoorn is betrokken bij de pilot Bodemverbetering via Mestverbetering waarin ondernemers betere mest voor een beter bedrijfsresultaat willen ontwikkelen. “We willen bewezen bedrijfsresultaat door mest zien, zodat we het geloven en ook snappen.” Er worden nog 6 deelnemende veehouders gezocht met een gescheiden mestkelder. De pilot start dit jaar.

Gezamenlijk Realiseren Impact van Precisielandbouw wil met al beschikbare data veehouders helpen de kennis over het eigen land te verrijken. Dit gebeurt onder meer met behulp van de Field scout app waarmee deelnemers gegevens over hun eigen land kunnen inzien. Er worden hiervoor nog 15 percelen van veehouders met grasland gezocht.

In de pilot Vanggewas na mais worden geschikte vanggewassen en teelttechnieken voor zandgrond onderzocht in nauwe samenwerking met loonwerkers. Loonwerker Barry van Geresteijn: “Leren door te proberen, dat is het doel. Bijvoorbeeld door een goede groenbemester na mais te laten groeien, maar ook hoe je zo’n groenbemester goed klein kunt maken.” De kennis die de betrokken loonwerkers op doen kunnen zij laagdrempelig delen met andere klanten. Hiervoor zoeken we nog 4 veehouders met maispercelen, in de buurt van deelnemende loonwerkers (Nap, Van Geresteijn, Verhoef, Donselaar)

Slim doorzaaien kruidenrijk grasland
Een pilot die al loopt is Slim doorzaaien kruidenrijk grasland. Doel is om effectief kruiden te zaaien zónder de bodem intensief te bewerken. De 7 deelnemers zijn zo enthousiast dat ze vrijwel eigenhandig de benodigde machine uit Duitsland regelden waardoor de pilot in september 2020 al van start kon gaan. Cor den Hartog: “De methode die wij hanteren wordt wereldwijd al toegepast en de machine van Novag heeft z’n sporen dus verdiend.” De machine maakt een omgekeerde T in de bodem en legt het zaadje daarmee direct onder de bodem. Den Hartog ziet nu al meerdere voordelen: de bodem houdt meer vocht vast, omdat het niet open ligt en gewasresten kunnen ongestoord blijven liggen. Welk effect deze methode heeft op de bodem, is echter een proces van de lange adem. Manon Scholte van waterschap Vallei en Veluwe en begeleider van de pilot: “7 boeren proberen verschillende mengsels, maar effecten zoals minder verdichting, betere beworteling, enzovoort kun je op z’n vroegst pas over een jaar of drie zien.”

Verdienmodel voor Bokashi?
Een andere al lopende pilot is die met Beter bodembeheer met Bokashi. Er is met ondersteuning door het bedrijf De Oorsprong in september een mooie bokashikuil van 290 ton gemaakt met natuurmaaisel door leden van coöperatie Binnenveldse Hooilanden. Deze is rond november en in het vroege voorjaar op het land van de deelnemende boeren gebracht. Er wordt onderzocht wat het effect is van Bokashi op de kwaliteit van bodem en gewas is en hoe je er een goede kuil van maakt. Interessant is dat de coöperatie volgend jaar een deel van de bokashi wil verkopen aan geïnteresseerde burgers. Arjan Threels van de pilot: “Dat zou een slim verdienmodel kunnen zijn voor het werk. We vragen de interesse komende periode uit. Bokashi goed voor de landbouw, is ook goed voor de moestuin.” Bekijk een filmpje van de pilot.  

Interesse om nog mee te doen met een van de pilots*? Mail naar info@boeraanhetroer.nl.

*Heeft u zich als veehouder al aangemeld voor de proeftuin van Boer aan het Roer? Er wordt voor de pilots sowieso gekeken naar bestaande aanmeldingen. Mocht u specifiek interesse hebben in één van de hierboven genoemde pilots, dan nodigen we u uit om dit nog specifiek aan ons door te geven via info@boeraanhetroer.nl of door te bellen naar 088 888 6633.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten