Pilot Biggenbanket

In de pilot Biggenbanket van het thema Circulair Veevoer testen we het vervangen van granen in biggenvoer door restproducten uit de banketbakkerij. De proef wordt uitgevoerd op het bedrijf van Jaco Geurts. “Ik zie kansen om in ieder geval een deel van ons reguliere voer te vervangen door circulaire producten.”    De pilot Biggenbanket is […]

Pilot Verbeteren Stalklimaat met Verlichting

Jan van Ommeren heeft een varkensbedrijf in Lunteren. In deze pilot van het thema Emissiereductie wordt ioniserende stalverlichting op zijn bedrijf getest. Het idee is dat door ionisatie de ammoniak- en fijnstofuitstoot in de stal wordt verminderd.  Jan van Ommeren doet mee aan de Proeftuin van Boer aan het Roer binnen het thema Emissiereductie. Daarnaast […]

‘Werknemers’ volop aan de slag in de mestput

  Met de pilot Mestverbetering binnen Boer aan het Roer testen we het toevoegen van een bacteriemengsel en steenmeel in drijfmest om effecten op stikstofbenutting en grasgroei te onderzoeken. Tot nu toe merken we al geurverschil in de mestputten van deelnemende bedrijven met het bacteriemengsel ‘Valorem’. De komende periode gaan we proefveldjes aanleggen en starten […]

Proeftuin zoekt boeren!

Samen leren, kennis opdoen en de nieuwste technieken uitproberen Voor de Proeftuin zijn we nog op zoek naar boerenbedrijven in de Foodvalley regio om innovaties te implementeren en te testen. We zoeken specifiek bedrijven voor de thema’s circulair veevoer en emissiereducerende maatregelen. Alle sectoren zijn welkom, maar er is met name behoefte aan leghennenbedrijven, varkensbedrijven, […]

Stand van zaken Proeftuin

Stand van zaken Proeftuin [VIDEO] Mestkwaliteit verbeteren met bacteriën van eigen koemest, ammoniakreductie in kalverstallen, insecteneiwit in varkensvoer, nieuwe verdienmodellen; de Proeftuin toont de diversiteit en innovatiekracht in de regio. Door Universiteit Utrecht wordt zelfs een meetnetwerk ingericht om ammoniak- en fijnstofemissies in het gebied daadwerkelijk te meten. In een bijeenkomst begin december praatten we […]

Pilot Vanggewas onder Mais

Pilot Vanggewas onder Mais https://youtu.be/kZwn5G7FgJs In deze pilot van Bodem- en Waterkwaliteit werken boeren en loonwerkers samen om te experimenteren met verschillende soorten vanggewas onder mais. Een geslaagde vanggewas helpt onder andere om stikstofuitspoeling tegen te gaan en verbetert de bodemstructuur. Loonwerker Barrie van Geresteijn: “Het doel is om te kijken wat het beste vanggewas […]

Pilot Mestverbetering

[VIDEO] Met kringloopeigen bacteriën koeienmest optimaliseren? In de pilot Mestverbetering worden toevoegmiddelen in mest getest. Het doel is dat de middelen tot verbetering van fosfaat- en stikstofbenutting in de kringloop op bedrijfsniveau leiden. Bent u melkveehouder en wilt u nog meedoen, meld u dan aan. Binnen deze pilot gaan we aan de slag met verbetering […]

Pilot: Gezamenlijk Realiseren Impact Precisielandbouw

Een aantal melkveehouders in de regio doen mee aan de driejarige pilot Gezamenlijk Realiseren Impact Precisielandbouw binnen Boer aan het Roer. Een app op de smartphone helpt de deelnemers bij precisielandbouw. De pilot waar Wassenaar aan meedoet heet formeel GRIP. Dat staat voor Gezamenlijk Impact Realiseren van Precisielandbouw. ‘Grip is een samenwerkingsverband van LTO Noord, […]

Doe mee aan de pilots van Bodem- en waterkwaliteit!

Door data meer weten over je eigen land? Of meedoen aan de pilot over mestverbetering? Tijdens een digitale sessie eind maart zijn voor het eerst alle pilots binnen het thema Bodem- en waterkwaliteit gedeeld met boeren en betrokken partners en innovators. De pilots Slim doorzaaien Kruidenrijk Grasland en Beter Bodembeheer met Bokashi zijn al gestart […]

Pilot: Slim doorzaaien kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland door te zaaien zonder hiervoor de bodem intensief te moeten bewerken, kan dat? Deze boeren onderzoeken het! Daarvoor zetten ze een speciale doorzaaimachine in. In de pilot onderzoeken zij bijvoorbeeld wat het effect is van het doorzaaien met deze machine op onder andere het vochtverbeterend vermogen van de bodem, welke grassen en zaden […]