Bodem en waterkwaliteit

Maak kennis met de pilots

Pilot Vanggewas onder Mais

Pilot Vanggewas onder Mais https://youtu.be/kZwn5G7FgJs In deze pilot van Bodem- en Waterkwaliteit werken boeren en loonwerkers samen om te experimenteren met verschillende soorten vanggewas onder

Lees verder »

Pilot Mestverbetering

[VIDEO] Met kringloopeigen bacteriën koeienmest optimaliseren? In de pilot Mestverbetering worden toevoegmiddelen in mest getest. Het doel is dat de middelen tot verbetering van fosfaat-

Lees verder »

Pilot GRIP

Binnen het thema Bodem- en Waterkwaliteit is onlangs de GRIP pilot van start gegaan. GRIP staat voor Gezamenlijk Realiseren Impact Precisielandbouw. 12 melkveehouders in de

Lees verder »

Verdere details over de uitvoering van de pilots en wat u hiervoor terugkrijgt vindt u in de beschrijving van de Proeftuin.

Bent u geïnteresseerd in deelname, lees dan de informatie over het aanmeldingsproces.


Duurzaamheid

Een toekomstbestendige agrarische sector, waarin duurzaam gewerkt wordt en een goede boterham wordt verdiend, begint bij een gezonde bodem. Het gaat daarbij om het terugdringen van nutriënten verliezen, maar ook goed waterbeheer in tijden van droogte. De omschakeling naar kringlooplandbouw vraagt om meer eiwit van eigen land en misschien wel een andere vorm van bemesting. De agrarische sector levert met een levende gezonde bodem, gevarieerde gewassen en voldoende (bestuivende) insecten een cruciale bijdrage aan versterking van de biodiversiteit. Daarnaast zorgt een gezonde bodem voor gezonde producten, wat zorgt voor betere bedrijfsresultaten.

Doel

Het doel is om concreet te werken aan een verbetering van de bodemkwaliteit. Dat doen we door geteste bodembeheerconcepten te ontwikkelen, waarvan het verdienmodel inzichtelijk is.

#Hoedan

In de Proeftuin gaan we gezamenlijk werken aan de volgende vraagstellingen:

  • Welke maatregelen versterken het eigen bedrijf en de omgeving (bodemkwaliteit, waterkwaliteit en regionale eiwitproductie)?
  • Wat is het effect van kruidenrijk grasland op biodiversiteit en bodemkwaliteit en welk effect heeft dit op de opbrengst en voederkwaliteit?
  • Hoe kunnen we de waterhuishouding van percelen verbeteren door data-gedreven sturing in de ‘haarvaten’?
  • Hoe kunnen pluimveebedrijven met vrije uitloop de bodemkwaliteit verbeteren en uitspoeling van voedingsstoffen verminderen?
  • Welke effecten op bodemkwaliteit hebben alternatieve vanggewassen, grondgebruik (o.a. blijvend grasland en vruchtwisseling), mestkwaliteit of wijze van mesttoediening? Welke wettelijke regelruimte is hiervoor extra nodig?

Interesse?

De omschakeling naar kringlooplandbouw is geen blauwdruk voor de hele regio. Het is een gezamenlijke zoektocht. Om dat concreet en praktisch te maken, zijn we op zoek naar praktijkinitiatieven en innovatie-ideeën om de effectiviteit van bodemmaatregelen te testen in demonstraties.

In principe zijn alle ondernemers uit de Regio Foodvalley welkom. Maar omdat de bodem- en wateropgave met name ook op het niveau van stroomgebieden speelt, zijn we in het bijzonder op zoek naar ondernemers uit de stroomgebieden van de Lunterse Beek, Nederwoudse Beek, Moorsterbeek en Barneveldse Beek.

Door samen met ons op te trekken:

  • gaat u aan de slag om te werken aan nieuwe verdienmodellen, die passen bij een toekomstbestendige bedrijfsvoering;
  • kunt u deelnemen aan cursussen en studieclubs waarin u samen met andere ondernemers uw kennis en inzicht verder vergroot;
  • kunt u direct overleggen met overheden en kennisinstellingen over de knelpunten die u zelf in het toepassen van maatregelen ervaart;
  • krijgt u inzicht in de waterhuishouding op uw eigen bedrijf en percelen en praktische handvatten aangereikt waarmee u zelf direct aan de slag kunt;
  • heeft u zelf direct invloed op het ontwikkelen en inzetten van maatregelen, die passen in uw eigen bedrijfsvoering, bij uw eigen percelen en bedrijf of –voor loonwerkers– op die van uw klanten.