Aanmelden

Sinds 6 januari 2020 is het mogelijk voor veehouders, innovators en overige geïnteresseerden om zich aan te melden voor de proeftuin van de Regio Deal Foodvalley, via www.boeraanhetroer.nl. Inmiddels is de eerste selectieronde van de de pilots binnen de proeftuin met betrekking tot de thema’s emissiereductie, bodem en water en monitoring en sensoring doorlopen. Ook zijn er verschillende workshops en cursussen gestart.

Tweede aanmeldingsronde open

Tot 31 december 2020 kunnen innovatoren zich met een idee aanmelden voor de tweede selectieronde, die begin 2021 wordt gehouden. Dit gaat om innovaties op het gebied van Circulair veevoer, Bodem- en water, Emissiereductie en Sensoring en monitoring. LET OP: voor Bodem- waterkwaliteit is dit tevens de laatste ronde waar innovaties voor kunnen worden aangemeld! Voor de andere thema’s gaan in 2021 weer aanmeldrondes open. 

Veehouders kunnen zich ongeacht de aanmeld- en selectierondes doorlopend aanmelden als pilotbedrijf voor de proeftuin.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen om daadwerkelijk aan de slag te kunnen met de eerste pilots in de proeftuin. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen via onze nieuwspagina en onze nieuwsbrief. 

Aanmeldprocedure: 

  1. U meldt zich aan via de onderstaande aanmeldknop. De website verstuurd een automatisch bericht dat de aanmelding is ontvangen.
  2. Er wordt binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen, door een medewerker van LTO Noord, voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.
  3. Afhankelijk van de inhoud van uw aanmelding wordt vastgesteld met welke specifieke medewerker van Boer aan het Roer dit gesprek zal plaatsvinden.
  4. Het intakegesprek heeft als doel nader kennis te maken en meer inzicht te verkrijgen in enerzijds de aanmeld- en selectieprocedure en anderzijds nadere informatie over de aangemelde innovatie en/of testlocatie. Na afloop van het intakegesprek zal worden aangegeven of de aanmelding past binnen de kaders van de Regio Deal Foodvalley. Naar verwachting kan in het intakegesprek ook meer informatie worden gegeven over wanneer de eerste pilots kunnen worden gestart.
  5. Indien dit het geval is en u als aanmelder zich definitief wenst aan te melden, ontvangt u nadere instructies voor het aanleveren van meer gedetailleerde informatie. Hiervoor zijn standaard formulieren beschikbaar. Het betreft een vragenlijst en in geval van een aangemelde innovatie een Excel-file om de economische aspecten in beeld te brengen.
  6. Na ontvangst van deze ingevulde formulieren, beoordeelt de Boer aan het Roer medewerker deze op volledigheid. Na onderlinge afstemming en mogelijke aanvulling door de aanmelder, wordt de aanmelding als definitief geregistreerd en voorgelegd aan een “expertteam”. Dit team bestaat uit experts onder leiding van een onafhankelijke voorzitter dat een inhoudelijke beoordeling maakt van de dossiers. Zij geven vervolgens een advies van ranking aan het Interdisciplinair Team. Het Interdisciplinair maakt de uiteindelijke selectie van innovaties en pilotbedrijven voor de proeftuin.
  7. Indien uw aanmelding wordt geselecteerd, worden er vervolgafspraken gemaakt voor het uitvoeren van het beoogde onderzoek, zoals een samenwerkingsovereenkomst en een proefplan.
  8. In de samenwerkingsovereenkomst worden de onderlinge voorwaarden vastgelegd, in het proefplan wordt beschreven welk onderzoek plaatsvindt.
  9. Daarna kan het beoogde onderzoek in de proeftuin plaatsvinden. Naar verwachting starten de eerste pilots in 2020.

Een schematische weergave van de aanmeldingsprocedure vindt u op onderstaande afbeelding.

 

Klik hier

Klik hier