Aanmelden

Sinds januari 2020 is het mogelijk voor veehouders, innovators en overige geïnteresseerden om zich aan te melden voor de proeftuin van de Regio Deal Foodvalley, via www.boeraanhetroer.nl. De Proeftuin loopt tot 2024; pilots hebben een doorlooptijd van ongeveer 2 jaar. Inmiddels lopen er een aantal pilots binnen de thema’s Emissiereductie, Bodem en water en Circulair Veevoer en Sensoring en monitoring. Ook zijn er verschillende workshops en cursussen gestart, zoals Produceren in de Korte Keten en de Bodemcursus.


Aanmelden

Veehouders kunnen zich onderaan deze pagina aanmelden. Ongeacht de aanmeld- en selectierondes kunt u zich doorlopend aanmelden als pilotbedrijf voor de proeftuin. Lees hier welke boerenbedrijven gezocht worden voor de proeftuin.  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen via onze nieuwspagina en onze nieuwsbrief


Aanmeldprocedure

  1. U meldt zich aan via de onderstaande aanmeldknop. De website verstuurd een automatisch bericht dat de aanmelding is ontvangen.
  2. Er wordt binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen, door een medewerker van LTO Noord, voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.
  3. Afhankelijk van de inhoud van uw aanmelding wordt vastgesteld met welke specifieke medewerker van Boer aan het Roer dit gesprek zal plaatsvinden.
  4. Het intakegesprek heeft als doel nader kennis te maken en meer inzicht te verkrijgen in enerzijds de aanmeld- en selectieprocedure en anderzijds nadere informatie over de aangemelde innovatie en/of testlocatie. Na afloop van het intakegesprek zal worden aangegeven of de aanmelding past binnen de kaders van de Regio Deal Foodvalley. Naar verwachting kan in het intakegesprek ook meer informatie worden gegeven over wanneer de eerste pilots kunnen worden gestart.
  5. Indien dit het geval is en u als aanmelder zich definitief wenst aan te melden, ontvangt u nadere instructies voor het aanleveren van meer gedetailleerde informatie. Hiervoor zijn standaard formulieren beschikbaar. Het betreft een vragenlijst en in geval van een aangemelde innovatie een Excel-file om de economische aspecten in beeld te brengen.
  6. Na ontvangst van deze ingevulde formulieren, beoordeelt de Boer aan het Roer medewerker deze op volledigheid. Na onderlinge afstemming en mogelijke aanvulling door de aanmelder, wordt de aanmelding als definitief geregistreerd en voorgelegd aan een “expertteam”. Dit team bestaat uit experts onder leiding van een onafhankelijke voorzitter dat een inhoudelijke beoordeling maakt van de dossiers. Zij geven vervolgens een advies van ranking aan het Interdisciplinair Team. Het Interdisciplinair toetst de uiteindelijke selectie van innovaties en pilotbedrijven voor de proeftuin.
  7. Indien uw aanmelding wordt geselecteerd, worden er vervolgafspraken gemaakt voor het uitvoeren van het beoogde onderzoek, zoals een samenwerkingsovereenkomst en een proefplan.
  8. In de samenwerkingsovereenkomst worden de onderlinge voorwaarden vastgelegd, in het proefplan wordt beschreven welk onderzoek plaatsvindt.
  9. Daarna kan het beoogde onderzoek in de proeftuin plaatsvinden. 

Een schematische weergave van de aanmeldingsprocedure vindt u op onderstaande afbeelding.